Tělovýchovná jednota Sokol je základem sportovní činnosti v Chornicích, založená tu v září 1945, tehdy pouze jako odbočka Sokola jevíčského. Zakládajícími členy této vlastenecké organizace byli Arnold Maršálek – tehdejší ředitel školy, Rudolf Kaláb – učitel, Alois Procházka – traťmistr, Josef Švec – výpravčí, Vladimír Hrazdíra – učitel a František Macháček – obchodník. Ti všichni měli vřelý vztah ke sportování a aktivnímu odpočinku. Již v prvním roce činnosti sokolské organizace se jmenovaným podařilo prostřednictvím přátel v jiných obcích a městech získat pro Chornice bradla, koně a hrazdu, kozu, kruhy, švédskou bednu a žíněnku. Cvičilo se ve školní tělocvičně. Poměrně záhy se do činnosti organizace zapojilo přibližně sedm desítek chornických občanů, zejména mládež. Po roce činnosti uspořádal Sokol za pomoci okolních jednot veřejné cvičení, které předvedl i v sousedních obcích. V roce 1948 vznikl jako samostatná odnož Sokola ochotnický soubor, který sehrál řadu úspěšných divadelních představení, zejména klasického repertoáru a s budovatelskou tematikou. Zahájena byla rovněž úprava fotbalového hřiště.

                V roce 1949 byl Sokol přejmenován na TJ Jiskra, což bezprostředně souviselo s tehdejším politickým vývojem. Sportovní oddíl se dostal pod patronaci národního podniku Kras. I když se v roce 1957 došlo k opětovnému přejmenování na TJ Sokol, činnost organizace se pohybovala v různých periodách, od prakticky nulové k mimořádně aktivní, zejména vždy v souvislosti s blížícími se nácviky na celostátní spartakiády. Největšího vzestupu bylo zaznamenáno v roce 1957, kdy se veřejného cvičení na hřišti zúčastnilo více než třistatřicet cvičenců všech věkových kategorií. Na spartakiádu v roce 1985 nacvičilo v Chornicích skladbu rodičů s dětmi deset párů, skladbu žen osmnáct cvičenek a skladbu mladších žáků stejný počet cvičenců.

                Sokol v letech 1986-87 vedl devítičlenný výbor: Jiří Václavek, Josef Zezula, Stanislava Krejčířová, Fr. Koutný, Fr. Vafka, M. Appelová, Drah. Majer, Vl. Černohous a Josef Jelínek. Jednota měla 5 cvičitelů, 4 trenéry, 2 rozhodčí a zdravotníka. Do roku 1990 pak činnost probíhala zejména v oddílech zájmové a rekreační tělovýchovy, kulturistiky a pochopitelně kopané.

Literatura:

KOUŘIL, F. (1994). Malé dějiny Chornic. Velké Opatovice, MSKS.

KOUDELKA, O. (2008). Chornice aneb staletí pod štíhlou kráskou. Obec Chornice